NIMA MAC  :  Специалист рынка недвижимости    

Beauty For All SeasonsBeauty For All Seasons
Специалист рынка недвижимостиСпециалист рынка недвижимости
NĪMA MAC rīko mācību kursu specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS . Interesentus lūdzam aizpildīt un nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Регистрация на курс

Наши партнеры


Rambler's Top100

NĪMA MAC  rīko kursu (5 недель).

Nodarbības sestdienas/svētdienas grupā no 10.00 - 17.30, vai darba dienās pēc vienošanās Mācību kurss -"Nekustamā īpašuma speciālists"
Pretendentus lūdzam aizpildīt un izsūtīt mums "Pieteikuma anketu" Mācību maksu un bankas kontu kur to jāieskaita skat. "Pieteikumu anketā"
Pretendentus lūdzam aizpildīt un izsūtīt anketu, mēs ar jums sazināsimies.
Anketas aizpildīšana vēl nekādas saistības vai pienākumus nerada

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/professija--makler.a81354/ - запись передачи об обучении на русском языке.

 

Потенциальных слушателей просим

 

Aizpildīt pieteikšanās anketu (Rgistracija na kurs)После получения анкеты, мы с вами свяжемся и назначим занятия вам удобное время.


Длительность обучения: 

 В зависимости от выбранной программы обучения. 

Образовательные курсы, кроме  спецкурсов, один месяц

( 5 недель, 4 лекции, или один день занятий в неделю, с 10.00 по 17.30 или по договоренности).

 

Язык обучения: латышский,  русский.Желательны следующие предварительные знания и навыки:
Среднее, среднее специальное или высшее образование. Опыт или знания в строительстве, торговле, юридических вопросах и работе с людьми и в сделках с НС. Возраст: лица не моложе 18 лет.

 


          Тел.:  +371 29105545;
Email: nima1sv@yahoo.com
Директор: Светлана Соколова - Тел.: +371 29105545
Директор по учебной работе: Райтис Калниньш

Образовательные  программы и спецкурсы
Speckurss - "Pats sev mākleris, vērtētājs, pārvaldnieks un apsaimniekotājs”
 “Nekustamā īpašuma (NĪ) mācību atbalsta centrs – NĪMA MAC” rīko semināru ciklu. “Pats sev mākleris, vērtētājs, pārvaldnieks un apsaimniekotājs”. Semināru cikls ietver desmit patstāvīgas semināra nodarbības. Katra semināra nodarbība – četras akadēmiskās stundas (divas lekcijas) plus viena stunda diskusijai. Viss cikls aptver savstarpēji saistītas tēmas – NĪ tiesības, vērtība un vērtēšana, investēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, bet katra atsevišķa semināra cikla tēma-nodarbība ir pati par sevi atsevišķa, patstāvīga un nobeigta tēma (skat. arī nodaļā "Jaunumi")

 
Образовательные программы и спецкурсы подготовил:
Dr.Sc.Ing, консультант по вопросам недвижимой собственности – Райтис Калниньш.
На основании соответствующих обучающих программ США и стран Европы и своего многолетнего практического опыта и работы в образовательной системе и индустрии недвижимой собственности и сделках на рынке НС. 

Образовательные программы А, B, C, D®

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Programma A)

 Nekustamā īpašuma tirdzniecība (starpniecība darījumos ar NĪ)

Komerczinības. Kods 30 3411, LR IZ ministrijas licence Nr. 3360800098
KURSA SĀKUMS - datums ar klusītājiem tiek saskaņots papildus. Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.


Programmas pamatjautājumi:

· Nekustamā īpašuma (NĪ) tirdzniecības speciālists, NĪ indutrija (t.sk. NĪ tirgus) un tās loma valsts ekonomikā.

· NĪ jēdziens, formas, ierobežojumi – ieskats Civillikuma lietu tiesību nodaļā.

· NĪ socialā loma. NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

· Tirgus ekonomikas pamatjēdzieni un NĪ tirgus pamati, īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

· NĪ tirgus globalizācija. Internets un NĪ tirgus.

· Pircēja psiholoģijas analīze un darījumu (saskarsmes) psiholoģijas pamati.

· NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtības jēdziens.

· NĪ (zemes, ēku, dzīvokļu u.c.) vērtēšanas pamati. Galvenās (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtēšanas metodes.

· Uzņēmējdarbības (saimnieciskās darbības) pamati, tās reglamentējošā likumdošana. Komerclikums. Komersants - NĪ darījuma starpnieks mākleris, aģents.

· Ieskats Civillikuma saistību tiesību nodaļā, darījumi, līgumi. NĪ Tirdzniecības speciālista tiesības, pienākumi, atbildība. Notariāts un notariālās darbības. Tiesa.

· Darījumi ar NĪ. NĪ Tirdzniecības “procesa” shema.

· Bankas, kredīts. Kredīta loma darījumos ar NĪ. Investīcijas un investori.

· NĪ firma, tās vadīšanas (menedžmenta) pamati. Reklāma.

· Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Likumdošana un darījumi ar dzīvokļu īpašumiem. Īre un īres tirgus.

· Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati un tā nozīme.

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

· NĪ un tā pakalpojums, ražošanas līdzeklis, prece un ienākumu avots.

· NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

· NĪ tirdzniecības civiltieskās normas. Starpniecība un darījuma starpnieks. Stapniecības līgumi, to veidi un nozīme. NĪ pirkuma – pārdevuma līgums Rokasnauda. Rokasnaudas līgums.Aizdevuma līgums.

· Pilnvarojuma līgums. Būves, to konstruktīvie elementi, tipi, to kalpošanas ilgums.

· NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

· Tirgošanās ar nekustamo īpašumu kā viens no uzņēmējdarbības veidiem. Reklāma. Internets. Korporācijas NĪMA kopējā interaktīvā Datu banka, tās loma, nozīme māklera darba intensifikācijā. Pārdevēja psiholoģijas novērtēšana, psiholoģiskie tipi.

· Komersants NĪ darījuma starpnieks – mākleris. Aģents. Principāls. Firma tās vadīšana.

· NĪ darījumu (pārdošanas, nomas , īres, u.c.) shēmas. To īpatnības.

· Mākleru un aģentu savtarpējās attiecības un pienākumi. Aģenta atalgojums.

· Mākeru sadarbība, attiecības un pienākumi.

· Mākleru - klientu savstarpējās saistības un pienākumi.

· NĪ pārdošanas-pirkšanas līguma noformēšanas un noslēguma process.

· NĪ darījumu finansēšanas avoti, vai kā nopirkt nekustamo īpašumu.

· Norēķinu kārtība darījumos ar NĪ.

· Kas ir hipotēka un tās loma NĪ tirgū.

· Mākleris un nodokļi.

· Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

· Zināšanas par NĪ tirdzniecības kā saimnieciskās darbības formām.

· Spējas orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

· Zināšanas kur un kā iegūt informāciju NĪ tirgus analīzei.

· Iemaņas dažādu NĪ formu tirgus vērtību noteikšanā.

· Orientēšanās fizisku un juridisku personu NĪ tiesību apstiprinošajos dokumentos.

· Orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

· Prast pielietot trīs metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

· Iemaņas "lasīt" inventarizācijas lietas. Ēku, būvju un dzīvokļu plānus un zemes gabalu robežu plānus.

· Spējas sastādīt un noslēgt starpniecības darījuma līgumu ar klientu.

· Spējas noteikt kompensācijas maksas lielumu par sniegto starpniecības pakalpojumu un veikt norēķinus ar klientiem.

· Spējas un iemaņas vest pārdodamo NĪ objektu uzskaiti NĪMA datu bankā Internetā.

· Spējas reprezentēt NĪ objektu, ņemot vērā tā augstvērtīgākās izmatošanas principu.

· Zināšanas kā izmantot notāra pakalpojumus darījumos ar NĪ.

· Zināšanas kā nostiprināt (korrobēt) NĪ tiesības Zemesgrāmatā.

· Māksla kā pareizi un mērķtiecīgi vest sarunas ar klientiem.

· Spējas un vēlēšanās sadarboties ar citiem mākleriem un aģentiem.

· Orientēšanās NĪ objektu un pakalpojumu tirgus cenās.

· Zināšanas kā organizēt un veikt firmas un NĪ objektu tirdzniecības reklāmu.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programma B)

Nekustamā īpašuma vērtēšana

KURSA SĀKUMS - datums ar klausītājiem tiek saskaņots papildus. Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.

Programmas pamatjautājumi:

· NĪ vērtētājs, vērtētāja profesija. NĪ vērtēšana, kā uzņēmējdarbības veids. Darbības ierobežojumi – sertifikācija. Profesionālā ētika.

· Vērtējamā objekta – Nekustamas lietas un nekustama īpašuma jēdzieni to eksistences nosacījumi. Zeme, kā NĪ galvenā sastāvdaļa, NĪ veidi, ierobežojumi.

· Īpašuma jēdziens Civillikuma izpratnē

· Lietu iedalījums – galvenā un blakus lieta, piederumi. Augļi, nastas, izdevumi.

· NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

· Tirgzinību pamati, Brīvs un konkurējošs tirgus, pieprasījums un piedāvājums to maiņas iespaidojošie faktori. Piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbība brīva un konkurejošā tirgus apstākļos, līdzsvars un preces objektīvā vērtība un tās atkarība no pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējās maiņas.

· Lietas vērtības jēdziens, veidi. Preces tirgus vērtība un cena. Tirgus vērtības eksistences un pastāvēšanas nosacījumi.

· NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

· NĪ vērtību veidojošie faktori. Zemes lietojums un tā tiesiskais regulējums, teritorijas attīstības plāns. NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids.

· NĪ kadastrālās vērtēšanas pamati, teritorijas zonējums. NĪ nodoklis un tā atkarība NĪ kadastrālās vērtības.

· Ēku konstruktīvie elementi, to izgatavošanas materiāli, iedalījums un teorētiskais kalpošanas ilgums. Ēku konstruktīvie tipi to terorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

· Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Dzīvojamo telpu (dzīvokļu) veidi un vērtību veidojošie un ietekmējošie faktori.

· Telpas un to veidi, to īre un noma. Īres un nomas tirgus, īres un nomas maksas (vērtības) veidojošie nosacījumi.

· Vērtēšanas metodes – izdevumu, tirgus cenu salīdzināanas un ieņēmumu metodes. To pielietojums zemes, ēku, telpu (dzīvojamo, neapdzīvojamo) vērtēšanā

· Bankas, kredīts un kredīta loma NĪ tirgū.

· Cilvēka dzīves ekonomiskās stratēģijas veidošanas pamati.

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

· NĪ padziļināts jēdziens. Zemes kā fiziski nedilstošas preces unikalitāte. NĪ kā kapitāls, ražošanas līdzeklis un ienākumu avots.

· NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

· Ēkas, to konstruktīvie elementi, tipi, to teorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

· NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

· Spējas orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

· Zināšanas kur un kā iegūt informāciju NĪ tirgus analīzei.

· Iemaņas dažādu NĪ formu tirgus vērtību noteikšanā.

· Orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

· Prast pielietot trīs galvenās vērtēšanas metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

· Iemaņas "lasīt" inventarizācijas lietas. Ēku, būvju un dzīvokļu plānus un zemes gabalu robežu plānus.

· Spējas analizēt NĪ objektu, ņemot vērā tā augstvērtīgākās izmatošanas principu.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programma C)

Dzīvojamo māju (DzM) pārvaldīšana un apsaimniekošana

KURSA SĀKUMS - datums ar klausītājiem tiek saskaņots papildus. Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.

Mācību programmas pamatjautājumi:

· DzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskais regulējums. Likumdošnas akti. “ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” , “ Par dzīvokļa īpašumu” u.c.

· DzM pārvaldnieka profesija. NĪ pārvaldīšana, kā uzņēmējdarbības veids. Darbības ierobežojumi – sertifikācija. Profesionālā ētika.

· Apsaimniekojamā objekta – kā nekustama īpašuma jēdziens. Zeme, kā tā galvenā sastāvdaļa.

· Īpašuma un valdījuma jēdzieni Civillikuma izpratnē.

· NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

· NĪ kā tiesiko, fizisko, ekonomisko un sociālo attiecību objekts.

· Tirgzinību pamati, Brīvs un konkurējošs tirgus, pieprasījums un piedāvājums to maiņas iespaidojošie faktori. Piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbība brīva un konkurejošā tirgus apstākļos, līdzsvars un preces objektīvā vērtība un tās atkarība no pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējās maiņas.

· Lietas vērtības jēdziens, veidi. Preces tirgus vērtība un cena. Tirgus vērtības eksistences un pastāvēšanas nosacījumi.

· NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

· NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

· NĪ vērtību veidojošie faktori. Zemes lietojums un tā tiesiskais regulējums, teritorijas attīstības plāns. NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids.

· NĪ kadastrālā vērtība, teritorijas zonējums. NĪ nodoklis un tā atkarība NĪ kadatralās vērtības.

· Ēku konstruktīvie elementi, to izgatavošanas materiāli, iedalījums un teorētiskais kalpošanas ilgums. Ēku konstruktīvie tipi to terorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

· Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Tiesiskais regulējums.

· NĪ vērtēšanas metodes – izdevumu, tirgus cenu salīdzināanas un ieņēmumu metodes. To pielietojums zemes, ēku, telpu (dzīvojamo, neapdzīvojamo) vērtēšanā.

· Bankas, kredīts un kredīta loma NĪ tirgū.

· DzM pārvaldnieka grāmatvedības uzskaites un lietvedības pamati.

· DzM pārvaldnieka pienākumi un atbildība.

· DzM Pārvaldīšanas un apsaimniekošnas maksas noteikšana un iekasēšana.

· Līgumu slēgšana ar komunālo un remontdarbu pakalpojumu sniedzējiem (siltums, ūdens, Latvenergo, sētnieks, elektriķis, santehniķis, galdnieks u.c.).

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

· NĪ padziļināts jēdziens. Zemes kā fiziski nedilstošas preces unikalitāte. NĪ kā kapitāls, ražošanas līdzeklis un ienākumu avots.

· NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

· Ēkas, to konstruktīvie elementi, tipi, to teorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

· NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

· DzM pārvaldīšanas mērķis un pamatprincipi.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

· Prast pārvaldīt DzM kā pienākas īstam saimniekam.

· Prast orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

· Spēt orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

· Prast pielietot trīs galvenās vērtēšanas metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

· Spēt analizēt NĪ tirgu un apsaimniekot DzM atbilstoši tās augstvērtīgākās izmatošanas principam.

· Prast slēgt līgumus ar komunālo un saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem.

· Prast aprēķināt apsaimniekošnas maksu un to iekasēt.

· Prast nodrošināt DzM pārvaldīšanas procesu, pareizi regulējot iesaistīto dalībnieku savstarpējās attiecības, intereses, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī sakarus un attiecības ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Programma D)

 NĪ SPECIĀLISTS.

Programma D) pēc būtības ir visu trīs iepriekšaprakstīto A, B un C programmu apvienojums vienā kursā-sesijā un pēc mūsu speciālistu un mūsu daudzo klausītāju vērtējuma pati interesantākā un produktīvākā.

Tāda iepriekš minēto programmu apvienošana ir organiski iespējama tāpēc (un kā jūs arī varat pārliecināties rūpīgāk iepazīstoties ar A,B un C programmām), ka visās programmās ir daudz kopīgu nodaļu, kas tās sasaista vienā veselumā.

Tāpēc, maksimāli atmetot visu lieko un mazāk svarīgo, mēs esam izveidojuši speciālu un intensīvu, piecu sestdienu (dienu) mācību kursu-sesiju, kas ir jau ļoti veiksmīgi aprobēta vairākās pavasara, vasaras, rudens un ziemas sesijās.

Kurss domāts, gan personām, kuru profesionālā darbība saistīta ar nekustamo īpašumu(NĪ), kā piem. darījumi un darījumu līgumu slēgšanu NĪ tirgū, NĪ vērtēšanu, NĪ apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī NĪ īpašniekiem t.sk.dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un izīrētājiem, gan personām, kuras vēlas uzsākt profesionālu darbību iepriekš nosauktajās NĪ specialitātēs.

Kurss sniedz zināšanas NĪ pamatjautājumos - NI jēdziens un tā izpartne LR Civillikuma un starptautiskajā skatījumā, NĪ un to īpašnieku valsts uzskaite un kontrole; NĪ kā fizisko, ekonomiski tiesisko un sociālo attiecību objekts, ar NĪ saistīto likumdošanas aktu apskats; NĪ tirgus, tā īpatnības un analīze; NĪ veidi, to vērtību veidojošie faktori, vērtība un vērtēšana; Komercdarbība ar NĪ; NĪ augstvērtīgakās izmantošanas princips un NĪ apsaimniekošana; NĪ pārvalde; Dzīvokļa īpašums, kā specifisks NĪ veids.

Iepriekšējo grupu klausītāji ir bijuši ļoti apmierināti un priecīgi par saņemtajām koncentrētajām un universālajām zināšanām uzreiz vairakās NĪ jomās, kas turpmākajā praktiskajā darbībā sniedz iespējas daudz augstākā kvalifikacijas līmenī sniegt pakalpojumu savam klientam, kā arī paver daudz plašākas karjeras iespējas.==================================================================================

Возможные формы занятий:

    А) В первой и второй половине дня (ориентировочно с 9.00 – 11.45 и с 16.00 - 18.45), конкретнее время занятий согласовывается со слушателями.
    Четыре дня в неделю: (1/2/3/4/), 4 недели.
Б) Группа выходного дня - по субботам или воскресеньям,
5 недель с 10.00 до 17.30.
Оба варианта обучения предусматривают выдачу учебных материалов справочного характера, необходимых для дальнейшей практической работы слушателя.
=============================================================
Оценка знаний:
Контроль прослушанных часов,
Зачеты на практических работах и семинарах,
Проверки полученных знаний и квалификационный экзамен (тест).


Аттестация:
После прослушивания лекций, активного участия в дискуссиях (семинарах), выполнения практических работ и проверки полученных знаний (сдачи квалификационного экзамена) слушателям выдается:

Удостоверение об усвоении спецкурса образовательной программы "Специалист по торговле недвижимой собственностью".

Удостоверение дает право получить в Латвийской корпорации маклеров и агентов недвижимой собственности – СЕРТИФИКАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ NĪMA и дает право на самостоятельную работу в торговле недвижимой собственностью на территории Латвии в любом разрешенном законом и зарегистрированном виде (форме) хозяйственной деятельности.

Начало занятий в группах по рабочим дням - с 9.00 до 11.30 рус.яз. обучения и с 16.00 до 18.30 - лат.яз. обучения. Субботняя или воскресная группа - 5-недельный курс (10.00-17.30), один день в неделю (лат., рус. язык обучения)

 Если Вы хотите стать слушателем курса, ждем  Pieteikšanās anketu (Regisracija na kurs) с указанием выбранного варианта и желаемого времени обучения по электронной почте nima1sv@yahoo.com  Мы Вам обязательно позвоним чтобы известить о дате начала занятий. Оплата производится перечислением согласно указанным в нижней части анкеты реквизитам с подтверждением по факсу до первого дня  занятий. Успеха, ждем Вас! 

ВНИМАНИЕ! КОЛЛИЧЕСТВО МЕСТ В ГРУППЕ - ОГРАНИЧЕНО! Поэтому просим убедиться, что Ваша анкета и платеж - получены.

   © 2002 BIEDRĪBA NIMA/NĪMA MAC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
МОБ.ТЕЛ.: 29105545
E-MAIL: nima1sv@yahoo.com
 
   Кол-во посетителей: 5167441   


Rambler's Top100
Top.LV