:      

 NIMA NIMA

NĪMA MAC rīko mācību kursu specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS . Interesentus lūdzam aizpildīt un nosūtīt pa e- pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"Rambler's Top100
Pietiek - Zemes baronu astoņkājis

https://www.pietiek.com/raksti/zemes_baronu_astonkajis_vai_latvijas_tiesas_konsumacija

http://www.press.lv/post/sprut-zemelnyh-baronov-ili-konsumatsiya-sudov/Zemes baronu spruts, vai Latvijas tiesas konsumācija1?

NĪLA*
15.08.2018.


NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība (turpmāk NĪLA), kuras dibināšanas pamatmērķis ir visu Latvijas Nekustamā īpašuma (turpmāk NĪ) lietotāju interešu aizstāvēšana, konstatēja sekojošo baronu un to pārstāvju Normunda Šlitke un Artas Snipe darbības shēmu, kuru uz doto brīdi ar saviem nekonsekventiem, iespējams apzināti pretrunā likumam taisītiem lēmumiem, atbalsta dažas no Latvijas tiesām un to tiesnešiem. Tiesas prakse strīdos par zemes lietošanu ir pretrunīga un bieži vien dažādas tiesas pieņem diametrāli pretējus lēmumus par vienu un to pašu ēkas, kas atrodas uz svešas, jaunbaroniem piederošās zemes, īpašnieku tiesībām un pienākumiem.

Jaunbaronu darbības shēma izpaužas sekojoši. Sākumā - mēģinājumi noslēgt ar māju (dzīvokļu) īpašniekiem viņiem neizdevīgus līgumus ar zemes lietošanas maksu 2018.gadā 6% no zemes gabala kadastrālās vērtības, plus vēl papildus PVN 21%, neskatoties uz to, ka likums šogad noteic maksimālo zemes lietošanas maksas apmēru 5%, kurā atbilstoši tiesu praksei jau ir iekļauts PVN 21% apmērā. Kad mājas (dzīvokļu) īpašnieki, atsaucoties un likumu, to darīt atsakās un piedāvā savus līgumu variantus, jaunbaroni to vienkārši ignorē. Dzīvokļu īpašnieki, kuri savā domāšanā balstās uz elementāri godīgiem demokrātiskā sabiedrībā nodibinātiem lietišķo attiecību principiem, nonākot piespiedu nomas attiecībās ar jaunbaroniem, nevar pat iedomāties, ar ko viņi ir sastapušies. Bez šaubām, ir grūti izprast, ka Padomju savienības laikā audzināto jaunbaronu morālās vērtības kardināli atšķiras no īsto baronu-aristokrātu un citu labi izglītoto un audzināto cilvēku tādām vispārpieņemtajām vērtībām, kā gods, pašcieņa un uzvedības kultūra, viņi objektīvi neizprot īsto baronu-aristokrātu vērtības un nerakstītus likumus un vienkāršu patiesību, ka cilvēki ir radīti cilvēces visaugstāko mērķu un misiju izpildei šajā pasaulē. Pieklājība, proti, iekšēja nepieciešamība ievērot sabiedrībā un likumā noteiktos lietišķo attiecību principus, piemēram elementāri un savlaicīgi atbildēt uz adresētajām lietišķām vēstulēm, kas ir pats primitīvākais jebkura homo sapiens labas audzināšanas un iekšējas kultūras izpausmes veids, Latvijas pašmājas fiktīviem jaunbaroniem objektīvi nav izprotama.

Latvijas tiesu praksē ir nostiprināts, ka zemes piespiedu nomas līguma neesamības gadījumā mājas (dzīvokļu) īpašniekiem ir jāmaksā zemes īpašniekam zemes lietošanas maksu atbilstoši likumam. NĪLA zemes piespiedu nomas attiecībās par kļūdainu uzskata termina noma pielietojumu, jo šīm atticībām piemīt īres attiecību un/vai servitūta juridisks konteksts un tādu NĪLA uzskatu atbalsta arī Tieslietu ministrija, bet, kas tomēr neuzskata par iespējamu nomainīt juridiski nekorekto terminu tā plašā pielietojuma dēļ jau spēkā esošos likumdošanas aktos skat. Tieslietu ministrijas atbildes vēstuli šajā sakarā www.niila.lv.

Jaunbaronu izdomātās shēmas apraksts. Atbilstoši likuma prasībām zemes īpašnieka pienākums piestādīt ēkas īpašniekam rēķinus un mājas (dzīvokļu) īpašnieku pienākums piestādītos un likumam atbilstošos rēķinus apmaksāt. Latvijas pašmājas jaunbaroni likumam atbilstošus rēķinus nepiestāda un apzinoties, ka zemes lietotāji, nesaņemot rēķinu, nemaksās, uzreiz iesniedz pieteikumus tiesā pret māju (dzīvokļu) īpašniekiem, vienlaicīgi lūdzot tiesu piedzīt no atbildētājiem zvērināto advokātu Šlitkes un Snipes atlīdzību. Satraucoša ir shēmai atbilstošo notikumu turpmākā gaita, proti, tiesas bieži vien pretrunā likumam (skat. Civilprocesa likuma 132. panta 7.punktu, kas noteic, ka ārpustiesas izskatīšanas kārtības neievērošana un pasākumu, lai noregulētu strīdu līdz prasības celšanai ir pamats prasības pieteikumu nepieņemt) prasību apmierina. Ņemot vērā ierosināto tiesvedības procesu skaitu visā Latvijā, kas sasniedz vairākus simtus, nav grūti aprēķināt, ka jaunbaronu un shēmas dalībnieku tīrie ienākumi no tiesvedības tikai ar vienas mājas (dzīvokļu) īpašniekiem sasniedz vairākus tūkstošus euro izteiksmē.

Par tiesas un tiesnešu konsumantu lomu jaunbaronu un valsts labā. Vārda konsumācija saknes ir jāmeklē vārda consumer patērētājs skat. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer. Par konsumantēm pasaulē sauc bāra meitenes, kuras izmanto, lai viņu skaistuma dēļ apmeklētāji bārā pasūtītu dārgus dzērienus sev un meitenei, skaidrības labad par profesijas pārstāvēm skat. publikāciju portālā delfi http://www.delfi.lv/vina/attiecibas/karjera/virietis-galas-gabals-ar-maku-ka-dzivo-un-iztiek-rigas-konsumantes.d?id=47978277&page=1. Parasti konsumantes pienākumus bāros pilda dejotājas, "go-go" vai oficiantes. Mūsu gadījumā konsumantes, proti - dejotāju un go-go meiteņu lomu pilda Latvijas (no likuma izpildes?) neatkarīgās un taisnīgās tiesas, bieži vien arī jau sirmie tiesneši, kurus šī loma nemaz nemulsina, jo tādā veidā viņi pelna naudu gan sev, gan arī Latvijas valstij. Proti, pēc nelabvēlīga pirmās instances lēmuma pieņemšanas atbildētāji šokēti ar tādu atklātu tiesas visdrīzāk apzināti veikto prettiesisko lēmumu un spriedumu taisīšanu, iesniedz blakus un apelācijas sūdzības, iemaksājot valsts budžetā drošības naudu vai valsts nodevu vismaz 70EUR apmērā. Tādējādi ne tikai jaunbaroni, bet arī tiesneši un valsts no minētās shēmošanas iegūst vairākus simtus tūkstošus euro izteiksmē. Taisnīgu lēmumu un spriedumu pieņemšana jau pirmās instances tiesā tādus ienākumus valstij nedotu. Vai kādam ir šaubas, ka tā ir konsumācija? Vai šajā gadījumā tiesneši ir korumpēti? Pamēģiniet to pierādīt un droši vien Jūs saņemsiet Nobeļa prēmiju.

Vēl viens interesants fakts, kuru uzskatām par nepieciešamu pieminēt šajā rakstā. Pētot Rīgas apgabaltiesas (turpmāk RAT) tiesu sēžu kalendāru 2018.gada septembrī un oktobrī, kas ir brīvi pieejams Tiesu informācijas sistēmā (turpmāk - TIS) skat. http://tis.ta.gov.lv/court.jm.gov.lv/stat/html/index_201808.html, NĪLA ievēroja, ka jaubaronu impērijas civillietas, kas RAT tiek datorizēti sadalītas -automātiski un nejaušā kārtībā - dīvainā kārtā nonāk pie vieniem un tiem pašiem RAT tiesnešiem, proti, Civillietu kolēģijas tiesas priekšsēdētājai Līgai Blūmiņai (3 lietas), Laumai Volbergai (3 lietas), Ilzei Ramanei (2 lietas), Olitai Blumfeldei (3 lietas). Līdz 2018.gada beigām jaunbaronu impērijas lietas RAT uzticēts izskatīt arī tiesnešiem Leldei un Inesei Graudai, Ligitai Gavarei, Mārtiņam Sviķim, RAT priekšsēdētājas p.i. viņas prombūtnes laikā Dzintrai Baltai, Mildai Zelmenei, Lidijai Pličai, Inesei Strelčai, Ilzei Celmiņai un Svetlanai Beļajevai pa vienai lietai katram no tiesnešiem. Citi tiesneši līdz šai ekskluzīvai lietu kategorijai automātiskās un nejaušās lietu datorizētas sadalīšanas rezultātā nav pielaisti.

Aicinām žurnālistus pieprasīt no RAT un Tiesu administrācijas, kas uztur TIS, informāciju par civillietu sadalīšanas kritērijiem, kurus par procedūru atbildīgai RAT amatpersonai - kancelejas vadītājai Intai Simakovai - ir iespēja ar roku atzīmēt pirms lietu datorizētās sadalīšanas, tādējādi padarot procedūru par precīzi kontrolējamu, kad katra konkrētā lieta tiek sadalītā konkrētiem tiesnešiem.

Kā redzams, aprakstītajā shēma jaunbaroni un tiesa rīkojas kā personu grupa Krimināllikuma izpratnē, kad tiesa apzināti, ar tīšu nodomu, taisa pretlikumīgus lēmumus un spriedumus, tomēr nedz KNAB, nedz Latvijas prokuratūru minētā kriminālrakstura darbība acīm redzams nemaz neinteresē. Vai kāds ir dzirdējis, ka kādu no Latvijas tiesnešiem notiesātu par apzināti nepatiesa sprieduma taisīšanu?

Taisnības labad teiksim, ka protams, ne visu tiesu tiesneši ir shēmotāji, konsumanti un korumpēti, tomēr kā jau zināms, darvas pile sabojā mucu medus.

Aicinām valsts tiesībsargājošas institūcijas un plašu sabiedrību konstruktīvai diskusijai.

* NĪLA, Nekustamā īpašuma lietotāju apvienība

1 Skat. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer

2 Skat. Jānis Kučinskis, Biedrības Tauta pret zemes baroniem pubikāciju Zemes piespiedu noma: īss ceļvedis par Normunda Šlitkes darbības mērogiem un īpatnībām http://pietiek.org/raksti/zemes_piespiedu_noma_iss_celvedis_par_normunda_slitkes_darbibas_merogiem_un_ipatnibam<<


  2002 BIEDRĪBA NIMA/NĪMA MAC. .
..: 29105545
E-MAIL: nima1sv@yahoo.com
 
   - : 4555423   


Rambler's Top100
Top.LV